Functions

Wprowadzanie notatek

System umożliwia tworzenie, odczytywanie, aktualizację i usuwanie tworzonych notatek. Do dyspozycji są następujące rodzaje notatek:

  • Zwykła – zwykła notatka służąca do zapisania jakiś informacji. Notatka taka posiada tytuł oraz treść,

  • Kalendarzowa – notatka widoczna w kalendarzu. Oprócz tytułu i treści zawiera datę rozpoczęcia i zakończenia zadania lub możliwe jest określenie jej wykonania na cały dzień. Istnieje możliwość określenia cykliczności i wyświetlanie notatki codziennie, co tydzień, co miesiąc , co rok. Notatki tego typu można dodawać oraz rozciągać i przemieszczać z poziomu kalendarza,

  • Do wykonania – notatka zawierająca oprócz tytułu i treści, stan wykonania zadania (określany jako wykonany, niewykonany). Dodatkowo istnieje możliwość określenia daty wykonania zadania.

 

Umieszczanie notatek na pulpicie / widżecie

Pulpit / widżet jest miejscem gdzie umieszczamy notatki ważne lub które z jakiś innych powodów chcemy mieć zawsze na wierzchu. Odbywa się to przez oznaczanie wybranych notatek jako widoczne lub niewidoczne na pulpicie (lub widżecie).


 

Kolorowanie notatek

Dzięki kolorowaniu notatek możliwe jest określenie im priorytetu. Każda z notatek zwykła, do wykonania oraz kalendarzowa może zostać pokolorowana na jeden z pięciu kolorów: żółty, niebieski, zielony, pomarańczowy i czerwony.

 

Kategoryzowanie notatek

Notatki mogą być przydzielane do zdefiniowanych kategorii. Taka praktyka powoduje uporządkowanie i powiązanie notatek dotyczących podobnych zagadnień w kategorie np. “praca”, “dom”, “wydatki”, „projekt przeprowadzenia szkoleń” etc. Notatkom, które nie zostaną przydzielone do żadnej kategorii, zostanie automatycznie przypisana kategoria domyślna.


 

Przypisywanie alertów

System umożliwia definiowanie dla każdej notatki wielu różnego rodzaju alertów. Alerty określają datę i godzinę uruchomienia przypomnienia. Wyróżniamy następujące typy alertów:

  • Pop up – alert pojawiający się w systemie Estino,

  • E-mail – alert wysyłający przypomnienie na adres e-mail,

  • SMS – alert wysyłający przypomnienie w postaci SMSa (do 160 znaków).

 

Ustawianie dźwięków do alertów

System na aplikację desktopową pozwala na zdefiniowanie dowolnego sygnału dźwiękowego dla alertu w formacie: wav i mp3. Dla systemu iOS istnieje możliwość wybrania jednego z dźwięków systemowych i tych dostępnych w zasobach aplikacji. Aplikacja dla systemu Android wykorzystuje systemowy dźwięk powiadomienia.


 

Dodawanie kategorii

Możliwe jest dodawanie dowolnej ilości kategorii w których będą dodawane notatki. Pozwala to w łatwy sposób wprowadzić podział na zagadnienia, którymi się zajmujemy. Dla każdej kategorii możemy ustawić dowolny tytuł oraz opis.


 

Ustawianie hasła dla kategorii notatek

Użytkownik ma możliwość zabezpieczenia danej kategorii hasłem. Każda kategoria może mieć przypisane unikalne hasło zabezpieczające. W razie potrzeby możliwe jest zdjęcie hasła z kategorii lub jego zresetowanie w przypadku zapomnienia hasła.

 

Dodawanie znajomych

System pozwala na zapraszanie do kręgu znajomych dowolnej ilości osób. Zapraszać można zarówno osoby, które mają już swoje konta w Estino, jak również tych, którzy takich kont nie posiadają. Osoby, które potwierdziły zaproszenia stają się znajomymi i od tego momentu możliwe jest udostępnianie im kategorii i notatek.


 

Współdzielenie notatek

System umożliwia współdzielenie jednej lub kilku notatek między dowolną liczbą użytkowników z kręgu znajomych. Współdzielenie notatki odbywa się przez wysłanie notatki do jednego lub wielu użytkowników. Każda otrzymana notatka od znajomego trafia do Od znajomych.

 

Współdzielenie kategorii

Użytkownik ma możliwość tworzenia kategorii notatek. Kategoria może być współdzielona z innymi użytkownikami przez co mają oni dostęp do wszystkich notatek z danej kategorii. Współdzielenie kategorii odbywa się przez wysłanie zaproszenia, po akceptacji którego dana kategoria staje się dostępna.

 

Tworzenie grup

System umożliwia pracę zespołową. W tym celu tworzone są grupy użytkowników w obrębie których przydzielane są im odpowiednie poziomy uprawnień:

  • Administrator – użytkownik posiadający pełne prawa do zarządzania grupą (dodawanie/usuwanie jej członków, nadawanie użytkownikom roli w grupie oraz praw do poszczególnych jej kategorii),

  • Moderator – użytkownik posiadający pełne prawa do zarządzania kategoriami (dodawanie/usuwanie/modyfikacja kategorii oraz przydzielanie praw użytkownikom w obrębie kategorii),

  • Użytkownik – zwykły użytkownik mogący czytać i aktualizować notatki z kategorii do których ma dostęp.

 

Przypisywanie użytkowników do kategorii w grupach

W grupach możliwe jest przydzielanie kategorii, a do kategorii notatek. Ponadto dla każdej kategorii przydzielani są również użytkownicy oraz definiowane dla nich uprawnienia w obrębie danej kategorii.

 

Podgląd/Śledzenie historii zmian

System przechowuje pełną historię zmian wszystkich obiektów w której możliwe jest sprawdzenie kto, kiedy i w jaki sposób dokonał ich modyfikacji.


 

Kalendarz

Przejrzysty kalendarz umożliwia przeglądanie notatek kalendarzowych w wygodny sposób w widoku miesięcznym, tygodniowym lub dnia.


 

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo systemu zapewnione jest przez mechanizm autoryzacji oraz zastosowanie protokołu SSL. Dostęp do odpowiednich obiektów realizowany jest przez zaawansowany system uprawnień.

 

Praca w trybie online i offline

System umożliwia działanie w dwóch trybach: online i offline. System może pracować w trybie połączenia z internetem, podczas którego realizowana jest synchronizacja notatek. W przypadku braku dostępu do sieci system wykorzystuje lokalną bazę danych.

 

Wieloplatformowość

System dostępny jest na wiele platform. Obsługiwane są następujące platformy: strona internetowa, aplikacja desktopowa, Android, Windows, Linux, iOS i w dalszej kolejności także Windows Phone.

 

Aktualizacje oraz rozwój systemu

System jest stale rozwijany i udoskonalany przez co możliwe jest jego dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta. Na urządzenia mobilne i desktop system będzie umożliwiał automatyczną aktualizację oprogramowania, dzięki czemu użytkownik będzie miał zawsze aktualną wersję systemu.

 

Wielojęzyczność

System jest dostępny w wielu językach a ponadto umożliwia automatyczne rozpoznanie domyślnie używanego języka. Używany w aplikacji język zależny jest od ustawień systemowych urządzenia mobilnego.

 

Dostęp na różnych urządzeniach i platformach

Estino dostępne jest na różnych systemach operacyjnych (Linux, Windows) oraz platformach (Android, BlackBerry, iPhone). Możliwe jest korzystanie z systemu na różnej klasy urządzeniach takich jak tablety, urządzenia mobilne, komputery PC czy notebooki.